VYTAL SUPPORT (Hong Kong) Ltd, ข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นสูงสำหรับการผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์


 1. นิยาม

  ในเอกสารนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้

  1. "ลูกค้า" หมายถึงองค์กรหรือบุคคลที่เป็นนายหน้าออกแบบจาก Designer

  2. "การออกแบบ" หมายถึงการพัฒนางานออกแบบกราฟิกในนามของลูกค้าและอาจอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์ในรูปแบบใด ๆ ที่จะได้รับการยอมรับ hardcopy หรือรูปถ่ายและสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่จัดหาให้กับลูกค้าโดยผู้ออกแบบ

  3. "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึงสิทธิบัตรการจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ความรู้ความชำนาญและรูปแบบอื่น ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาทุกแห่งในโลกที่สามารถบังคับใช้ได้

  4. "ผู้ออกแบบ" หมายถึง Vytal Support (Hong Kong) Ltd หรือ บริษัทฯ ในเครือ

 2. ทั่วไป

  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะใช้บังคับกับสัญญาทั้งหมดสำหรับการออกแบบ โดยผู้ออกแบบในนามของลูกค้ายกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ลูกค้านำเสนอหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงว่าจะเจรจาหรือในขั้นตอนใด ๆ ในข้อตกลงระหว่างคู่สัญญารวมทั้งข้อกำหนดมาตรฐานหรืองานพิมพ์ที่ลูกค้าเสนอมา

  2. ข้อตกลงและเงื่อนไข (รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา) จะไม่สามารถใช้งานได้ เว้นแต่จะได้รับการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกแบบ

  3. สัญญาสามารถยกเลิกได้โดยลูกค้า โดยจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกแบบ (รวมถึงการสูญเสียกำไร) ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ( ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) โดยผู้ออกแบบเนื่องจากการยกเลิกดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยนี้ ให้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับงานออกแบบที่ดำเนินการจนถึงเวลาที่ยกเลิก

 3. ราคาและการชำระเงิน

  1. ราคา ต้องเป็นราคาที่นำเสนอจากผู้ออกแบบหรือราคาอื่นที่คู่สัญญา อาจตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

  2. การชำระเงินจะถือว่าได้รับโดยผู้ออกแบบจากลูกค้าเมื่อได้รับเงินจากผู้ออกแบบของเงินทุนหักล้างสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคารใด ๆ การชำระเงินจะดำเนินการโดยสมบูรณ์โดยไม่มีการหักลดหย่อนหรือลดหย่อนกับเหตุใด ๆทั้งสิ้น

  3. ผู้ออกแบบจะมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยจากใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระนับจากวันที่ชำระเงินครบกำหนดเป็นรายวันจนถึงวันที่ชำระเงิน โดยมาจากการตัดสินของศาลชั้นสูง ของฮ่องกง ในอัตราร้อยละของเงินดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี

  4. ผู้ออกแบบจะสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการออกแบบเพื่อคืนเงินที่ค้างชำระได้

  5. หากการชำระเงินของราคาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ดำเนินการภายในวันครบกำหนดผู้ออกแบบจะมีสิทธิได้รับ:

   1. ต้องชำระเงินล่วงหน้าในการจัดส่งสินค้าเกี่ยวกับการออกแบบใด ๆ ที่ไม่ได้จัดส่งก่อนหน้านี้

   2. ปฏิเสธที่จะให้จัดส่งของการออกแบบส่งมอบไม่ครบ ไม่ว่าจะสั่งซื้อตามสัญญาหรือไม่ และไม่มีความรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้นที่ให้กับลูกค้าสำหรับการไม่ได้จัดส่งหรือล่าช้าในการส่งมอบ

   3. บอกเลิกสัญญา

 4. รายละเอียด

  1. คำอธิบายใด ๆ ที่ให้หรือใช้กับการออกแบบนั้นจะต้องได้รับการระบุเฉพาะตัวเท่านั้นและการใช้คำอธิบายดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายตามคำอธิบาย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ลูกค้าตกลงยืนยันว่าจะไม่ใช้คำอธิบายใด ๆ ในการทำสัญญา

 5. ความสมบูรณ์ของงาน

  1. เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรการออกแบบจะมีผลต่อการส่งอีเมลการออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์หรือหากได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อส่งเอกสารฉบับที่จัดทำโดยผู้จัดส่ง

  2. วันที่เสร็จสิ้นการออกแบบที่กำหนดโดย ผู้ออกแบบเป็นการประมาณการณ์ คาดคะเน เท่านั้น เวลาในการส่งมอบจะต้องไม่ถือเป็นสาระสำคัญของสัญญา

  3. ผู้ออกแบบสามารถจัดส่งแบบเป็นงวดตามลำดับได้ อาจมีการระงับการส่งมอบงวดต่อไปและการดำเนินการของส่วนต่อไปจนกว่าจะมีการชำระเงินค่าบริการเต็มรูปแบบในงวดและ / หรือส่วนที่ชำระเงินก่อนหน้านี้ การผิดนัดโดยผู้ออกแบบใด ๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับหนึ่งงวดหรือมากกว่านั้นจะไม่ถือว่าลูกค้ายุติสัญญาโดยรวม

 6. การกำหนดชื่อของการออกแบบ

  1. ชื่อในแบบที่จะต้องส่งให้กับลูกค้าเฉพาะเมื่อ ผู้ออกแบบได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับการออกแบบให้ลูกค้า

 7. การรับประกัน

  1. ลูกค้าต้องมีทักษะและวิจารณญาณของตัวเองเกี่ยวกับงานโดยไม่คำนึงถึงความรู้ด้านการออกแบบหรือพนักงานตัวแทนหรือพนักงานของลูกค้า หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานหรือความเหมาะสมของงาน

  2. ภายใต้ข้อ 7.1 และ 7.3 ผู้ออกแบบจำเป็นต้องให้การออกแบบทั้งหมดเมื่อได้รับการจัดส่งและมีคุณภาพที่เหมาะสมและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นโดยทั่วไปและให้บริการทั้งหมดต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

  3. การรับประกันตามข้อ 7.2 ไม่สามารถใช้ได้:

   1. ข้อบกพร่องที่เกิดจากการวาดรูปของการออกแบบ ข้อกำหนดหรือ IPR ที่ลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ออกแบบ (ไม่ว่าจะเป็นปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) หรือใช้ผิดวิธีหรือแก้ไขหรือซ่อมแซมแบบที่ออกแบบโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ออกแบบ

   2. หากราคาตามสัญญาของแบบที่ยังไม่ได้รับชำระเต็มจำนวนตามกำหนดชำระเงิน

  4. ข้อผูกพันของผู้ออกแบบภายใต้สัญญามีข้อจํากัดดังกล่าวในกรณีที่ผู้ออกแบบการรับประกันในข้อ 7.2 หรือข้อบกพร่องใด ๆ ในแบบใดๆของการออกแบบโดยผู้ออกแบบจะต้องรับผิดชอบเท่านั้น (และจะไม่มีความรับผิดเพิ่มเติมใน สัญญา, ประมาทหรืออื่น ๆ สำหรับข้อบกพร่องใด ๆ ในคุณภาพของการออกแบบหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการออกแบบ) ตามตัวเลือกทั้งในการให้เครดิตราคา (ถ้ามีการจ่ายเงินไปแล้ว) ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ผิดพลาดหรือการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนการออกแบบหรือการบริการที่ผิดพลาด หากว่า แบบ ดังกล่าวได้รับคืนหรือตัวแทนในเขตที่จัดส่งของพวกเขาที่มีค่าใช้จ่ายของลูกค้า หากได้รับการร้องขอจากผู้ออกแบบ

  5. ในกรณีที่แบบได้รับการจัดทำขึ้นให้แก่ผู้ออกแบบโดยบุคคลที่สาม การรับประกันใด ๆ ที่มอบให้กับ ผู้ออกแบบในส่วนที่เกี่ยวกับแบบนั้นๆจะถูกส่งต่อไปยังลูกค้า

  6. การเยียวยาที่มีอยู่ในข้อนี้ไม่กระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในที่นี้ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อ 10 และข้อ 11 ด้านล่าง

 8. การรับผิด

  1. ไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นหรือได้รับการยอมรับจากผู้ออกแบบในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงใด ๆ ที่ผู้ออกแบบหรือตัวแทนให้แก่ลูกค้าหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในนามของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการทำสัญญานี้ ซึ่งได้มีการจัดทำหรือให้ความสำคัญ :

   1. ความสอดคล้องของแบบที่มีคำอธิบายใด ๆ

   2. คุณภาพของแบบ หรือ

   3. สมรรถนะของการออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

  2. ไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่จะต้องได้รับการยอมรับจากนักออกแบบต่อลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวิธีใด ๆ เพื่อ:

   1. ความสอดคล้องของแบบที่มีคำอธิบายใด ๆ

   2. คุณภาพของแบบ หรือ

   3. สมรรถนะของการออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

  3. ข้อตกลงเงื่อนไขหรือการรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่เกี่ยวกับรูปแบบของคำอธิบายหรือคุณภาพที่น่าพอใจของแบบแผนหรือความเหมาะสมในการออกแบบสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักกับผู้ออกแบบหรือไม่ก็ตาม) จะถูกแยกออกจาก สัญญา

 9. ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ในกรณีที่ศาลหรือ ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายตุลาการกำหนดว่าส่วนใดของข้อ 10 ข้างต้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่มีผลบังคับใช้ผู้ออกแบบจะต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากลูกค้า แต่ต้องไม่เกินราคาตามสัญญา

  2. ไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะถูกตีความเพื่อ จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของผู้ออกแบบสำหรับความตายหรือการบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากความประมาทของผู้ออกแบบหรือพนักงานหรือตัวแทนของ บริษัท

 10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  1. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงเป็นทรัพย์สินที่สมบูรณ์ของผู้ออกแบบและลูกค้าจะต้องทำทุกอย่างที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้มั่นใจได้ว่า สิทธิในการออกแบบโดยการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมหรือการทำข้อตกลงกับบุคคลที่สาม

  2. ลูกค้าจะรับประกันว่าการใช้งาน IPRs ของผู้ออกแบบการออกแบบข้อมูลจำเพาะภาพวาดหรือวัสดุอื่น ๆ หรือข้อมูลที่มีให้กับนักออกแบบโดยลูกค้าตามใบสั่งซื้อจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามและลูกค้าจะต้อง ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ออกแบบต่อการกระทำการเรียกร้องค่าใช้จ่ายความต้องการความกว้างใหญ่และความรับผิดของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการออกแบบของผู้ออกแบบซึ่งเป็นผลให้การเรียกร้องดังกล่าวหรือการเรียกร้องที่ถูกคุกคามที่นำมาซึ่งผู้ออกแบบ

  3. ผู้ออกแบบจะมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าและ / หรือเครื่องหมายบริการใด ๆ กับแบบ ลูกค้ารับทราบว่าจะไม่มีการให้สิทธิแก่ลูกค้าโดยการใช้เครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าและ / หรือเครื่องหมายการให้บริการของลูกค้า ลูกค้าจะไม่ลบล้างหรือลบล้างเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าหรือโลโก้ใด ๆ ที่ออกแบบใช้ในหรือเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ

  4. ผู้ออกแบบขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการออกแบบโดยลูกค้าว่าผู้ออกแบบคิดว่าไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากผู้ออกแบบต่อการกระทำทั้งหมดในอนาคตโดยบุคคลที่สามสำหรับการเรียกร้องดังกล่าว

 11. ความคุ้มครองทางการค้าและข้อตกลง

  1. ตกลงกันว่าในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงและเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากที่มีการลงนามในสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล ลูกค้า / ผู้ออกแบบ จะต้องไม่ใช้นามของตนเองหรือ ในนามของหรือร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมไม่ว่าจะเพื่อผลกำไรหรืออื่น ๆ จ้างหรือพยายามจ้างที่ปรึกษาพนักงานตัวแทนหรือตัวแทนอื่น ๆ ของลูกค้า / ผู้ออกแบบ (หรือ บริษัท ย่อยหรือ บริษัท ในเครือ) ) หรือ ลูกค้า / ดีไซน์เนอร์ในนามของตนเองหรือในนามของหรือร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมเพื่อแสวงหาผลกำไรหรือเรียกร้องชักจูงชักชวนหรือพยายามเรียกร้องหรือชักจูงให้บุคคลดังกล่าวยุติลง ลดหรือปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับพนักงานของที่ปรึกษาของตัวแทนหรือตัวแทนอื่น ๆ กับ ลูกค้า / ผู้ออกแบบ

  2. ในกรณีที่ผู้ออกแบบ / ลูกค้าพบว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงหรือหลังจากนั้นเป็นระยะเวลาสาม (3) ปีหลังจากมีการลงนามในสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญาใด ๆ หรือในกรณีใด ๆ ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหากในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงและ / หรือจะตีความว่าเป็นการยับยั้งการค้าธุรกิจหรือวิชาชีพในระหว่างหรือหลังระยะเวลาของข้อตกลงและผู้ออกแบบ / ลูกค้าจะต้อง บังคับให้ดำเนินการที่เหมาะสมกับลูกค้า / ผู้ออกแบบ นอกจากนี้ผู้ออกแบบ / ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการกู้คืนความเสียหายทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ออกแบบ / ลูกค้าเนื่องจากการชักชวนหรือการชักชวนโดย ลูกค้า / ผู้ออกแบบ

 12. เหตุสุดวิสัย

  1. ผู้ออกแบบจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลรวมถึง แต่ไม่จำกัด การเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การออกจากระบบ, สงคราม, ไฟไหม้, การสลายตัวของโรงงานหรือเครื่องจักร หรือการขาดแคลน หรือการขาดแคลนวัตถุดิบจากแหล่งจัดหาสินค้าตามธรรมชาติและผู้ออกแบบจะมีสิทธิที่จะต่ออายุข้อผูกพันได้อย่างสมเหตุสมผล หากความล่าช้ายังคงมีอยู่สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากผู้ออกแบบพิจารณาว่าไม่มีเหตุผลสมควร อาจยกเลิกสัญญาได้โดยไม่มีข้อผูกมัดในส่วนใดส่วนหนึ่ง

 13. การละเว้น การหลุดพ้น

  1. โดยปราศจากอคติต่อสิทธิอื่นใดของผู้ออกแบบอาจยกเลิกสัญญาทันที และเรียกร้องการชำระเงินที่ครบกำหนดหรือเกิดขึ้นแก่ผู้ออกแบบไม่ว่าจะตามสัญญาหรือขายออกแบบ และ / หรือระงับหรือยกเลิกการส่งมอบหากมีเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น:

   1. ลูกค้าละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ของตนภายใต้สัญญาซึ่งหากสามารถแก้ไขได้ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ผู้ออกแบบ หรือ

   2. ลูกค้าทำข้อตกลงใด ๆ โดยสมัครใจกับเจ้าหนี้ของตนขึ้นอยู่กับคำสั่งบริหารไปสู่การชำระบัญชี ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมหรือรวมกิจการผู้รับมอบจะได้รับการแต่งตั้งเหนือทรัพย์สินหรือทรัพย์สินใด ๆ ของลูกค้า หรือลูกค้ายุติการดำเนินธุรกิจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเกิดหรือความเสียหายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลใด ๆ นอกเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือการเรียกประชุมหรือการประกาศมติใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือ ไม่เป็นทางการเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขั้นตอนใด ๆ ข้างต้น

 14. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

  1. ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะถูกตีความว่าเป็นการสร้างหรือใช้ความร่วมมือหรือการร่วมทุนระหว่างคู่สัญญาและไม่มีอะไรในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถือเป็นการตีความอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นฝ่ายหนึ่งในฐานะตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง

 15. การโอนและการรับเหมาช่วง

  1. สัญญาระหว่าง ลูกค้า กับ ผู้ออกแบบ สำหรับการออกแบบจะต้องไม่ได้รับมอบหมายหรือโอนกรรมสิทธิ์และการปฏิบัติงานของข้อผูกพันใด ๆ ที่ทำสัญญาย่อยในทั้งสองกรณีโดยลูกค้าโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกแบบ

 16. สละสิทธิ์

  1. ความล้มเหลวของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งในการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขในช่วงเวลาใด ๆ หรือในระยะเวลาใด ๆ จะไม่เป็นการสละสิทธิ์หรือสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ในเวลาต่อมา

 17. ส่วนอื่น ๆ

  1. หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถือเป็นโมฆะไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกตัดขาดและส่วนที่เหลือของบทบัญญัตินี้จะมีผลบังคับต่อไปอย่างต่อเนื่อง ข้อตกลงและเงื่อนไขได้รับการยอมรับด้วยบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ถูกตัดออก

 18. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

  1. ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของเขตการปกครองพิเศษแห่งฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีนและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะยื่นต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในฮ่องกง